Sąskaitos atidarymas
Sąskaitos atidarymas:
Lietuvoje registruotoms įmonėmsNemokamai
„Luminor“ grupės klientams ne Lietuvoje registruotoms įmonėms (1)100 Eur
Ne Lietuvoje registruotoms įmonėms iš EEE šaliųPagal individualų susitarimą, ne mažiau nei 1000 Eur
Ne Lietuvoje registruotoms įmonėms iš kitų nei EEE šaliųPagal individualų susitarimą, ne mažiau nei 1000 Eur
Pirminė Elektroninių pinigų įstaigų, Mokėjimo įstaigų ar bankų pateiktų dokumentų patikra / depozitinės sąskaitos atidarymas (2)(6)Pagal individualų susitarimą, ne mažiau nei 1000 Eur
Akcininko ne ES rezidento patikra (2) (3)500 Eur
Sąskaitos atidarymas „Luminor“ grupės Banke užsienyje (1) (4)Pagal susitarimą, ne mažiau nei 300 Eur
Paskutinės sąskaitos uždarymas (5)10 Eur

(1) "Luminor" grupės bankai: Luminor Bank AS Latvijos skyrius; Luminor Bank AS Estija.
(2) Mokestis mokamas prieš sąskaitos atidarymą ir yra negrąžinamas
(3) Mokestis taikomas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre registruotiems juridiniams asmenims, kurių bent vienas akcininkas yra ne Europos Sąjungos rezidentas, turintis 25% turto / akcijų / balsavimo teisių ar daugiau ir sumokamas prieš atliekant patikrą bei priimant sprendimą, ar pradėti / tęsti dalykinius santykius.
(4) Paslauga teikiama tik Luminor Bank As Lietuvos skyriaus klientams
(5) Mokestis netaikomas, jei klientas turi mokėjimo sąskaitą Banke ilgiau nei 6 mėnesius.
(6) Mokestis mokamas už dokumentų patikrą atidarant pirmą depozitinę sąskaitą.

Daugiau informacijos apie Sąskaitos atidarymą galite rasti čia.

Sąskaitos tvarkymas
Mėnesinis sąskaitos mokestis 3.50 Eur
Papildomas sąskaitos mėnesinis mokestis:
- ne Lietuvos rezidentui iš EEE šalių (išskyrus Luminor Group klientus ne Lietuvos rezidentus)60 Eur
- ne Lietuvos rezidentui iš kitų nei EEE šalių60 Eur
- Lietuvos rezidentui, kai bent vienas įmonės tiesioginis akcininkas (1) yra ne EEE šalių rezidentas60 Eur
- Juridiniams asmenims, kuriems taikoma sustiprinto patikrinimo procedūra (2) (3)30 Eur
Mėnesinis depozitinės(-ių) sąskaitos(-ų) mokestis Elektroninių pinigų įstaigoms, Mokėjimo įstaigoms ir bankams (4)500 Eur
Sąskaitos(-ų) likučio mokestis (5):
- finansų įstaigoms (6), kai likutis viršija: 0 EUR; 0 SEK; 0 DKK; 0 CHF; 0 JPY; 0 CZK(Centrinio Banko metinė palūkanų norma (7) minus 0,3 % punkto)/360
- kitiems juridiniams asmenims, kai Bankas apie mokesčio taikymą informuoja individualiai prieš 15 kalendorinių dienų ir likutis viršija: 500 000 EUR; 5 000 000 SEK; 3 750 000 DKK; 500 000 CHF; 65 000 000 JPY; 12 500 000 CZK.(Centrinio Banko metinė palūkanų norma (7) minus 0,1% punkto)/360
Mėnesinis mokestis už sąskaitoje likusių lėšų tvarkymą, taikomas klientui, su kuriuo bankas nutraukė dalykinius santykius (8)30 Eur
Klientų aptarnavimo padalinyjeInterneto banke
Sąlyginio atsiskaitymo paslaugaPagal susitarimą, ne mažiau nei 0,15% nuo sandorio sumos ir ne mažiau nei 1000 Eur-
Sąlyginio atsiskaitymo paslaugos sąlygų keitimasPagal susitarimą, ne mažiau nei 100 Eur-
Asmens, turinčio teisę valdyti Banko sąskaitą (as), keitimas, priskyrimas ir naikinimas (9)15 Eur Nemokamai
Juridinio asmens teisinio statuso įregistravimas ir bankroto administratoriaus priskyrimas prie sąskaitos valdymo15 Eur 15 Eur
Palūkanos už viršytą sąskaitos likutį18%

(1) Tiesioginis akcininkas yra asmuo (juridinis ar fizinis asmuo), kuriam tiesiogiai priklauso >25% juridinio asmens akcijų.
(2) Mokestis taikomas juridiniams asmenims, vykdantiems ūkinę veiklą, tokią kaip:
Azartinių lošimų ir loterijų organizavimas
Veikla, susijusi su tauriųjų metalų, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių prekyba
Prekyba ginklais ir šaudmenimis
Su virtualiosiomis valiutomis susijusi veikla
Su elektroniniais pinigais susijusi veikla
Mokėjimo paslaugų teikimas
Finansinės paslaugos, valiutos keitimas / finansinis tarpininkavimas
(3) Mėnesinis mokestis gali būti taikomas klientams, vykdantiems kitą veiklą, nei nurodyta (2) punkte. Bankas apie taikomą mokestį tokius klientus informuos individualiai prieš 30 kalendorinių dienų iki mokesčio įsigaliojimo datos.
(4) Šis mokestis yra taikomas papildomai, pridedant prie Mėnesinio sąskaitos mokesčio.
(5) Mokestis skaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje, ir taikomas, jeigu skaičiavimo metu kliento visų sąskaitų likučių ta pačia valiuta suma yra didesnė už aukščiau nurodytą likutį atitinkama valiuta. Mokestis skaičiuojamas sąskaitų suminį likutį dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės (t. y. modulio). Mokestis netaikomas, jei nurodyta Centrinio Banko palūkanų norma yra teigiama arba lygi nuliui (finansų įstaigų atveju – jei nurodyta Centrinio Banko palūkanų norma lygi arba viršija 0,3%). Mokestis nurašomas nuo sąskaitos iki kito kalendorinio mėnesio 10 dienos.
(6) Finansų įstaigos yra įmonės (įskaitant filialus, atstovybes ir kt.) teikiančios finansines paslaugas įskaitant, bet neapsiribojant: kredito įstaigos, kredito unijos, mokėjimo įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos, kitų mokėjimo paslaugų teikėjai, draudimo, perdraudimo bendrovės ir draudimo tarpininkai, finansų maklerių įmonės, investicijų valdymo ir tarpininkavimo bendrovės, kolektyvinio investavimo ir turto valdymo subjektai (įskaitant pensijų fondus), įmonės teikiančios grynųjų pinigų valiutos keitimo paslaugas, finansinės nuomos ar vartojimo paskolų teikėjai, sutelktinio finansavimo įmonės, paskolų (pvz. tarpusavio skolinimo) įmonės.
(7) Centrinio Banko metinė palūkanų norma yra centrinio banko nustatyta metinė palūkanų norma pagal valiutą:
• EUR valiutai – Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (%) (angl. „ECB deposit facility rate“);
• SEK valiutai – Švedijos centrinio Banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (%) (angl. „Sveriges RiksBank repo rate“)
• DKK valiutai – Danijos centrinio Banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (%) (angl. „Danmarks NationalBank Certificates of deposit rate“)
• CHF valiutai – Šveicarijos centrinio Banko metinė neigiama palūkanų norma (%) (angl. „Swiss National Bank negative interest rate“)
• JPY valiutai – Japonijos centrinio Banko metinė papildoma indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Bank of Japan complementary deposit facility rate“)
• CZK valiutai – Čekijos centrinio Banko metinė indėlių palūkanų norma (%) (angl. „Czech National Bank deposit facility rate“).
(8) Mokestis taikomas, jei klientas buvo informuotas apie dalykinių santykių nutraukimą ir per nurodytą 30 dienų laikotarpį nepervedė lėšų iš savo sąskaitos į kitą banką.
(9) Mokestis taikomas Klientų aptarnavimo padalinyje keičiant, priskiriant ar naikinant asmenis, turinčius teisę valdyti Banko sąskaitą (as). Šis mokestis netaikomas keičiant juridinio asmens vadovą ar priskiriant Bankroto administratorių.

Sąskaitos išrašai
Klietų aptarnavimo padalinyjeInterneto banke
Sąskaitos išrašų pateikimas už kliento nurodytą laikotarpį5 Eur už kiekvieną mėnesį, bet ne daugiau kaip 60 Euruž laikotarpį iki 3 metų – Nemokamai, už ankstesnį nei 3 metai laikotarpį – 10 Eur už kiekvieną prašymą parengti sąskaitos išrašą
Sąskaitos išrašų siuntimas paštu Lietuvoje arba į užsienį5 Eur-