Banko garantijos
Garantijos suteikimas, sumos didinimas (1)
- jei rezervuotos lėšos (2)/įkeistas terminuotas indėlis - Jei garantijos terminas (3) iki 1 metų – 0,5 % nuo garantijos sumos (min. 100 EUR) (4) - Jei garantijos terminas (3) 1 metai arba ilgesnis – 100 EUR ir 0,5 % metinės palūkanos (5) nuo garantijos sumos (6)
- jei pateikiamos kitos užtikrinimo priemonės0,5 % nuo sumos, min. 100 Eur, maks. 190 Eur ir sutartyje nurodytos palūkanos (4)
Garantijos suteikimas kito banko prašymu250 Eur ir palūkanos nuo garantijos sumos pagal susitarimą
Garantijos pakeitimas (1)
- jei rezervuotos lėšos (2) / įkeistas terminuotas indėlisJei garantijos terminas (3) iki 1 metų – 70 Eur Jei garantijos terminas (3) 1 metai ar ilgesnis – 70 Eur ir 0,5 % metinės palūkanos (5) nuo garantijos sumos (7)
- jei pateikiamos kitos užtikrinimo priemonės70 Eur
Garantijos sumos mažinimas pagal garantijos sąlygas70 Eur
Skubus garantijos suteikimas, pakeitimas (8)100 Eur
Prašymo suteikti garantiją anuliavimas50 Eur
Garantijos ar jos pakeitimo projekto parengimasPagal susitarimą, min. 50 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją administravimas0,1% nuo reikalavimo sumos, min. 170 Eur
Pranešimas apie kito banko suteiktą garantiją arba jos pakeitimą50 Eur
Reikalavimo mokėti pagal kito banko suteiktą garantiją administravimas60 Eur
Kito banko suteiktos garantijos autentiškumo patikrinimas (taikoma, jei Bankas nėra pranešantysis bankas)50 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu30 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį / Lietuvoje55 Eur / 17 Eur
Sutartis/Sutarties pakeitimasPagal susitarimą

(1) Tam tikrais atvejais (už garantijos suteikimą ar pakeitimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.
(2) Už lėšas, rezervuotas garantijai suteikti, palūkanos nemokamos.
(3) Garantijos terminas skaičiuojamas nuo garantijos suteikimo dienos iki garantijos galiojimo pabaigos dienos, įskaitant visus garantijos galiojimo termino pratęsimus.
(4) Garantijos sumos didinimo atveju mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuria didinama garantija. Garantijos pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
(5) Garantijų palūkanos skaičiuojamos Garantijų teikimo taisyklėse nurodyta tvarka.
(6) Garantijos sumos didinimo atveju, jei iki garantijos sumos didinimo jau buvo taikomos garantijų palūkanos, nuo garantijos sumos padidinimo dienos taikomos Kainyne nurodyto dydžio garantijų palūkanos visai garantijos sumai. Jei iki garantijos sumos didinimo nebuvo taikomos garantijų palūkanos, nuo garantijos sumos padidinimo dienos taikomos Kainyne nurodytos garantijų palūkanos visai garantijos sumai, įskaitant garantijos sumos padidinimą.
Garantijos pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
(7) Jei iki garantijos pakeitimo jau buvo taikomos garantijų palūkanos, nuo garantijos pakeitimo dienos taikomos Kainyne nurodyto dydžio garantijų palūkanos visai garantijos sumai.
(8) Papildomas mokestis prie garantijos suteikimo / pakeitimo mokesčio. Skubi garantija suteikiama, pakeitimas atliekamas per vieną darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo Banke valandos. Pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos sąlygos garantijos suteikimui arba pakeitimui.

Daugiau informacijos apie Garantijas galite rasti čia.